Drukuj

Porady eksperta

Filtr
Słowa kluczowe 
Filtr ułatwi Ci wyszukiwanie odpowiedzi na tematy, które już były omawiane.
Wpisz szukane słowo i filtruj

<< <  12 z 12

Zamierzam zaizolować budynek mieszkalny podpiwniczony wykorzystując Wasz System Bezpieczny Fundament Icopal. Niestety mam problem z precyzyjnym określeniem warunków gruntowo wodnych panujących w okolicy posadowienia budynku. Wydaje mi się, że grunt jest przepuszczalny . Również woda w studni u sąsiada mieszkającego ok. 100 m od mojej działki jest na poziomie ok. 2,5 m poniżej terenu. W jaki sposób powinienem określić warunki gruntowo - wodne aby być pewnym, że wykonane zabezpieczenie całkowicie zabezpieczy budowany przez mnie budynek podpiwniczony.
Adam G. Ząbkowice

Szanowny Panie Adamie.

Problem, który Pan poruszył ma zasadnicze znaczenie dla przyszłej trwałości zabezpieczeń wodochronnych. Określenie warunków gruntowo wodnych musi odpowiadać stanowi faktycznemu ponieważ z wodą gruntową zazwyczaj nie da się pertraktować, a ta znajdzie zawsze najmniejszą szparkę aby dostać się do fundamentu (piwnicy), trwale go zawilgacając.

W przypadku budynków podpiwniczonych zazwyczaj należy wykonać zabezpieczenie w postaci dwuwarstwowego wyklejenia ścian fundamentowych specjalstyczną papą do części podziemnych budynków. (W przypadku gdy poziom lustra wody gruntowej jest stale wysoki należy wykonać wannę zewnętrzną szczelną.) W praktyce bowiem bardzo rzadkie są przypadki, że grunt jest całkowicie przepuszczalny a woda gruntowa znajduje się przez cały okres roku poniżej poziomu posadowienia ław fundamentowych i nie wywołuje parcia hydrostatycznego na ściany fundamentowe. Przynajmniej dwa razy w roku: podczas roztopów wiosennych i obfitych opadów atmosferycznych jesienią, fundamenty budynku narażone są na stały kontakt przez okres kilku - kilkunastu dni z wodą przesiąkającą z powierzchni w głąb gruntu. Szczególnie podczas roztopów wiosennych, które następują po długotrwałych okresach mrozu mamy do czynienia z taką sytuacją, że na powierzchni gruntu śnieg ulega stopieniu natomiast w jego wnętrzu woda pozostaje nadal w stanie zamarzniętym. Stąd woda na powierzchni terenu i tuż pod nią oddziałuje na zabezpieczenia hydroizolacyjne przez długi okres czasu - aż do chwili gdy nie nastąpi całkowite rozmarznięcie gruntu i przesiąknięcie wody z roztopów w głąb gruntu do poziomu stałego lustra wody gruntowej. Ten okres kilku - kilkunastu dni na przełomie zimy i wiosny może być decydujący w kwestii zagrożenia szczelności zabezpieczeń części podziemnych budynku (piwnicy). Jeśli zabezpieczenie w tym wypadku jest wykonane tylko z użyciem mas powłokowych a bez zastosowania papy to w wypadku nieco gorszego wykonawstwa czy też zastosowania materiału hydroizolacyjnego w nieodpowiedniej ilości może dojść do trwałego zawilgocenia ścian piwnicznych. Zawilgocenie to oczywiście ustąpi po okresie kilku miesięcy jednak, jak w każdym przypadku zawilgocenia, jest ona mało komfortowe i należy go unikać.

Powyżej opisana sytuacja oczywiście nie nastąpiłaby gdyby w grunie przepuszczalnym zastosowana była pionowa mata drenująca ICODREN 10 SZYBKI DRENAŻ SBS. Wtedy woda z roztopów zostałaby zdrenowana w głąb gruntu, poniżej poziomu zamarzniętej ziemi. Okres oddziaływania wody przesiąkającej przez grunt za pośrednictwem maty drenującej byłby skrócony do minimum i zawilgocenie ścian piwnicznych byłoby niewielkie lub można by go całkowicie uniknąć.
Powyżej opisana sytuacje to odpowiedź na pytania niektórych klientów, którzy twierdzą, że zastosowanie maty drenującej dla gruntów przepuszczalnych i dla przypadku występowania wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia fundamentów jest bezcelowe.

Panie Andrzeju , wracając do Pańskiego pytania - najbardziej pewnych odpowiedzi w kwestii przepuszczalności gruntu i poziomu wody gruntowej zawsze udzieli nam geolog wykonując zlecone badania gruntu. Należy jednak być świadomym, że obsypując ściany piwniczne gruntem musimy zwrócić uwagę aby nie był to grunt niewiadomego pochodzenia (na przykład z innych wykopów, przywieziony na miejsce budowy z innych terenów) . Możemy mieć wtedy do czynienia z taką sytuacją, że wprawdzie badania geologiczne wykazały występowanie gruntów przepuszczalnych (np. żwirów ) a wykonawca budynku obsypał go gruntami gliniastymi.
Należy również podchodzić z dużą ostrożnością do zabezpieczania ścian piwnicznych tylko i wyłącznie masami bitumicznymi (pomimo, że System BFI przewiduje taką możliwość). Ściany piwniczne można zabezpieczać hydroizolacyjnie w budynkach podpiwniczonych nie używając papy Fundament Szybki Profil SBS tylko w wypadku gdy nie będzie dochodzić w okresie użytkowania obiektu do długotrwałego przesiąkania wody powierzchniowej przez warstwy zamarzniętego gruntu (roztopy wiosenne) a lustro wody gruntowej będzie na tyle głęboko - poniżej poziomu posadowienia, że jego podniesienie się wyżej będzie praktycznie niemożliwe. W każdym przypadku zabezpieczenia części podziemnych budynku należy również pamiętać o zabezpieczenia ścian fundamentowych (piwnicznych ) matą drenująca ICODREN 10 SZYBKI DRENAŻ SBS. Jej zastosowanie warunkuje późniejsze uznanie ewentualnych roszczeń gwarancyjnych z tytułu zastosowania Systemu Bezpieczny Fundament Icopal.

We wszystkich przypadkach, w których może dojść do dłuższego oddziaływania wody gruntowej na ściany fundamentowe czy wylewke betonową na gruncie należy uzyć bezwzględnie papy do izolacji części podziemnych budynków Fundament Szybki Profil SBS. Szczegóły budowy tej papy znajdzie Pan na www.fundament.icopal.pl. Tam również są wszystkie informacji dotyczące sposobów wykonania zabezpieczenia części podziemnych w zależności od różnych warunków gruntowo - wodnych oraz budowy ściany fundamentowej i zastosowanych materiałów hydroizolacyjnych.

I proszę Pana o nie uleganie pokusie zakupu tańszych materiałów zabezpieczających . Tylko stosowanie odpowiednich pap dedykowanych hydroizolacją części podziemnych pomoże w sposób pewny zabezpieczyć piwnicę przed zawilgoceniem. Proszę pamiętać , że na zabezpieczenie części podziemnych budynku , nawet gdyby były najbardziej skomplikowane, można wydać zaledwie około 3% wartości budynku a pozwala nam to cieszyć się przez długie lata wszystkimi walorami użytkowymi naszego domu.

Szanowny Panie
Przeglądając waszą ofertę z Muratora zaciekawiła mnie sposób izolacji fundamentu do którego się przymierzam z końcem maja 2012.
Prześledziłem dokładnie wiele razy krok po kroku przykładowe rozwiązanie które by odpowiadało potrzebom mojego budynku. Mój domek będzie z podpiwniczeniem to projekt domu Tytan z pracowni Dobre Domy.

Pochodzę z woj Śląskiego dokładnie z Konopisk, wiec znajduję się pod silnym promieniowaniem radonu. Moje pytanko, ponieważ nie znalazłem tego na Państwa stronce jest: jak wykonać instalację odprowadzającą radon z pod budynku ? oraz czy wskazane jest wykonanie drenażu budynku, gdy moja działka jest delikatnie ze spadkiem, a dom będzie się znajdować praktycznie na górce, dodam tylko ze grunt tam jest przepuszczalny, po rozmowie z architektem który adaptował mi budynek, powiedział ze woda znajduje sie poniżej 20-30 metra.
Będę panu wdzięczny za pomoc.

Pozdr
Adam


Szanowny Panie Adamie

Cieszy mnie, że docenił Pan wagę zabezpieczenia Pana przyszłego domu przed śmiercionośnym gazem. Świadomość tego zagrożenia jest w Polsce w dalszym ciągu bardzo znikoma. Tym bardziej cieszę się, że zechciał Pan zwrócić swoją uwagę na proponowane przez Icopal S.A. zabezpieczenia podziemnych części budynków uwzględniające barierę antyradonową.

Zakładam, że jest Pan zdecydowany na zastosowanie rekomendowanej w Systemie Bezpieczny Fundament Icopal papy Fundament Antyradon Szybki Profil SBS. Jak Pan zauważył samo zastosowanie tej papy nie spowoduje, że budynek będzie całkowicie bezpieczny. Zbierający się tuż pod naszą barierą antyradonową gaz może przecież przedostawać się do wnętrza budynku poprzez np. niedokładnie wykonane zgrzewy podłużne i poprzeczne na papie. Aby być całkowicie pewnym stworzonych przez nas zabezpieczeń należy zgromadzony gaz odprowadzić na zewnątrz. Na rysunkach poglądowych obrazujących rozwiązania Systemu BFI znalazł Pan zapewne informację o konieczności rozłożenia pod barierą antyradonową systemu elastycznych rur perforowanych odprowadzających gaz radon mechanicznie bądź grawitacyjnie poza budynek.

W warstwie podsypki piaskowej lub żwirowej pod warstwą wylewki betonowej należy zatem rozłożyć system elastycznych rur perforowanych PCV o średnicy 8-10 cm, których zadaniem będzie zbieranie gromadzącego się gazu . Istotne jest aby rury ułożone były w gruncie przepuszczalnym a nie spoistym (np. w glinie). Poniżej zamieszczam poglądowy szkic w jaki sposób należy rozłożyć wspomniany system rur wewnątrz obrysu budynku.

rys1

Rury zbierające radon z warstwy przepuszczalnej gruntu pod barierą radonową posiadają odprowadzenie w postaci jednego sztywnego, szczelnego pionu wychodzącego ponad połać dachu budynku. Do tego pionu w żadnym wypadku nie może być podłączona żadna wentylacja czy tez nie można wykorzystywać tej rury w inny sposób ( np. jako pion do rozprowadzenia przewodów elektrycznych ). Chodzi o wyłączne przeznaczenie wywiewki do celów odprowadzenia radonu. Jakikolwiek otwór w rurze pomiędzy poziomem rur zbierających radon a jej końcem ponad połacią dachu może grozić wydostawaniem się gazu do wnętrza budynku. Istotne jest zatem również uszczelnienie wyprowadzenia rury pionu przez barierę radonową - rysunek poniżej.

Rys 2

Im gęstszy rozstaw rur w warstwie przepuszczalnej gruntu tym bardziej efektywne odprowadzenie radonu spod całego obrysu budynku.

Są dwa sposoby pozbycia się gazu poprzez zastosowanie pionu odprowadzającego gaz: mechaniczny i grawitacyjny. Oczywiście bardziej pewnym jest odprowadzenie gazu poprzez zastosowanie zwykłego wentylatora elektrycznego wywołującego ciąg całkowicie odprowadzający gromadzący się gaz pod budynkiem. Zazwyczaj miejscem zlokalizowania takiego wentylatora jest poddasze budynku. W żadnym wypadku nie mogą to być pomieszczenia mieszkalne. Załączanie wentylatora może być cykliczne np. kilka razy na dobę ze szczególnym uwzględnieniem pory nocnej (wtedy mieszkańcy domu są najbardziej narażeni na gromadzący się gaz). Tańszą metodą jest odprowadzenie grawitacyjne gazu wykorzystujące naturalny ciąg kominowy pionu. Polecam raczej metodę mechaniczną z uwagi na to, że gaz radon jest cięższy od powietrza i przy niewielkim ciągu będzie zalegał w dolnych partiach systemu odprowadzającego.
Niestety w ofercie Systemu BFI nie oferujemy systemu rur perforowanych ani pionów do odprowadzenia gazu radonowego poza budynek. Myślę jednak, że sprawa nie jest skomplikowana i bez trudu poradzi Pan sobie z tym zagadnieniem W przypadku pytań proszę o konsultację.

Poniżej przedstawiam Panu rysunki z opracowania amerykańskiego „Building Radon Out - Step By Step Guide On How To Build Radon - Resistant Homes" United States Environmental Protection Agency, kwiecień 2001.

Rys3

Rysunek przedstawiający grawitacyjne odprowadzenie radonu spod budynku w przypadku gdy warstwa pod barierą antyradonową jest bardzo wysoce przepuszczalna : np. płukany żwir.

Rys 4

Rysunek przedstawiający mechaniczne odprowadzenie radonu spod budynku

Rys 5Rysunek przedstawiający grawitacyjne odprowadzenie radonu spod budynku w przypadku gdy warstwa pod barierą antyradonową jest słabo przepuszczalna : np. zagęszczony piasek gliniasty - wtedy należy koniecznie rozprowadzić pod budynkiem system elastycznych rur perforowanych pvc. Uwaga: szczegóły samego zabezpieczenia antyradonowego różnią się w stosunku do proponowanych w Systemie BFI . Wynika to z innej tradycji budownictwa w USA (budynki drewniane szkieletowe). Rysunek ma jedynie przedstawić system odprowadzenia gazu poza budynek

Odpowiadając na drugą część Pańskiego Pytania:

Pański przypadek odwzorowuje rozwiązanie nr 111br wariant 1, 2 lub 3. Aby szczegółowo zapoznać się z rozwiązaniem systemowym proszę o wejście na www.fundament.icopal.pl w dział „Wybierz 1 z 64 rozwiązań Systemu".
Rozwiązanie to przewiduje zastosowanie drenażu w postaci maty drenującej ICODREN 10 Szybki Drenaż SBS. Zastosowanie tej maty w każdym przypadku, nawet tym opisanym przez Pana, jest korzystne z uwagi na znacznie szybsze odprowadzenie wody z rejonu fundamentu, przez co oddziaływuje ona na ściany piwnic jedynie przez bardzo krótki okres czasu liczony w minutach a nie w dniach czy tygodniach. Proszę wziąć pod uwagę, że fundamenty są zasypywane często gruntem o różnym uwarstwieniu, niekoniecznie wysoko przepuszczalnym, trafiają do wykopów resztki z budowy, humus, pozostałości z tynkowania ścian, resztki zaprawy itp.

Ponadto stosując System Bezpieczny Fundament Icopal w pełnej postaci zyskuje Pan pisemną Imienną Gwarancję Jakości na papę Fundament Antyradon Szybki Profil SBS w wysokości 99 lat.


Pozdrawiam i w razie wątpliwości proszę o kontakt.
mgr inż. Grzegorz Gładkiewicz

Jakie pokrycie zastosować na stare gonty bitumiczne?